Regulamin ogólny Programu
Młody Obywatel rozmawia. Czyli jak wyjść z działaniami poza szkołę?
ROK SZKOLNY 2016/2017, SEMESTR LETNI

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie Młody Obywatel – zwanym dalej w treści regulaminu Programem.

2.    Organizatorami programu są: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacja BGK, zwane dalej Organizatorami. Podmiotem prowadzącym i realizującym program jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej 
z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.

3.    Program ma zasięg ogólnopolski. Do programu może przystąpić ograniczona liczba uczestników i uczestniczek. W przypadku większej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy udziału w programie uwzględniając kolejność zgłoszeń.

4.    Termin realizacji Programu w semestrze letnim roku szkolnego 2016/2017 to  1 marca  – 30 czerwca 2017 r. 

5.    Rejestracja do Programu trwa w dniach 9 lutego – 5 marca 2017 r.

6.    Uczestnikiem Programu jest osoba dorosła reprezentująca szkołę lub inną instytucję oświatową/kulturalną, zwana dalej Opiekunem lub Opiekunką. 

7.    Klasy, zespoły uczniowskie, koła zainteresowań, które realizują zadania w Programie, zwane są dalej Grupą Projektową. 

8.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 


§2 CELE PROGRAMU

1.    Cele programu to:
•    wprowadzanie tematyki działań w społeczności lokalnej do szkół gimnazjalnych i innych organizacji pracujących z młodzieżą;
•    podniesienie jakości gimnazjalnych projektów edukacyjnych;
•    wsparcie młodych ludzi w podejmowaniu inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej;
•    wyposażenie opiekunów w wiedzę i umiejętności przydatne do odpowiedniego wspierania działań lokalnych podejmowanych przez grupy młodzieżowe.

 

§ 3 REKRUTACJA

1.    Zgłoszenia do Programu dokonuje Opiekun, Opiekunka z instytucji, którą reprezentuje.

2.    Opiekun/Opiekunka zobowiązany/a jest zarejestrować uczestnictwo szkoły lub innej placówki w Programie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej społeczności CEO i złożenie go zgodnie z instrukcją tam zamieszczoną. Adresy formularzy oraz szczegółowe informacje o rekrutacji są opublikowane na stronie: https://mlodyobywatel.ceo.org.pl/rekrutacja

3.    Opiekun/Opiekunka zgłaszający/a szkołę lub inną placówkę do udziału  w Programie akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu. 

4.    Opiekunowie i Opiekunki wskazani/e w Formularzu są jedynymi osobami, z którymi koordynatorzy programu dokonują wiążących ustaleń w związku z uczestnictwem w Programie oraz we wszelkich wydarzeniach i działaniach przewidzianych w jego harmonogramie. 

5.    W ciągu 7 dni od zakończenia rejestracji Opiekunowie/Opiekunki otrzymają mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (co jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w programie), bądź informację o niezakwalifikowaniu się do Programu.

6.    Po zakończeniu Programu Opiekunowie i Opiekunki, którzy spełnią warunki ukończenia Programu (par. 4), otrzymują dyplomy imienne, a członkowie Grupy Projektowej dyplomy in blanco. 

7.    Udział w Programie jest bezpłatny. 

 

§ 4 ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1.    Do obowiązkowych zadań Opiekuna/Opiekunki w Programie Młody Obywatel należy: 


•    praca z wybraną grupą młodzieży (Grupą Projektową) podczas realizacji działania w ramach jednego z trzech zaproponowanych tematów: Urząd od podszewki, Reportaż po sąsiedzku, Przyszłość na warsztacie.
•    przygotowanie i zrealizowanie działań z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych opracowanych lub proponowanych przez CEO; 
•    zamieszczanie informacji o Organizatorach programu Młody Obywatel (Fundacja CEO oraz Fundacja BGK) oraz logo Programu, logo Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz logo Fundacji BGK na wszystkich wytworzonych materiałach promocyjnych i merytorycznych. Wyżej wymienione informacje i logotypy zostaną przekazane opiekunom w pakiecie medialnym. Opiekunowie są zobowiązani do zamieszczania logotypów w sposób zapewniających ich dobrą widoczność.
•    udział w szkoleniu o metodzie projektu w wymiarze lokalnym wprowadzającym do tematu pracy metodą projektu z młodzieżą w środowisku lokalnym;
•    stały kontakt z koordynatorem/koordynatorką Programu;
•    wysłanie relacji końcowej z projektu (wypełnionej przez członków Grupy projektowej) najpóźniej do dnia 18 czerwca  2017 roku. 

2.    Ponadto Opiekun/Opiekunka może: 


•    korzystać ze wszystkich materiałów edukacyjnych wykorzystywanych w Programie;
•    zaprosić koordynatora/koordynatorkę Programu na wizytę w swojej szkole/instytucji;
•    przesyłać na adres obywatel@ceo.org.pl relacje z prowadzonych w ramach projektu działań do opublikowania na stronie internetowej Programu w dziale „Wieści z projektów”. Relacje przyjmowane będę w okresie od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 roku. 

3.    Grupy projektowe w Programie mogą: 


•    zrealizować projekt edukacyjny w jednym z tematów proponowanych w Programie i udokumentować jego przebieg; 
•    wziąć udział w warsztatach z animatorem/animatorką CEO.

4.    W przypadku przekroczenia limitu miejsc, CEO zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w danym działaniu oraz określenia dodatkowych warunków wyboru osób uczestniczących w tych działaniach.

5.    Opiekun/Opiekunka projektu wyraża zgodę na to, by relacje pisane w ramach Programu, były wykorzystywane w celach dydaktycznych i statystycznych przez Organizatorów.

6.    Opiekun/Opiekunka może być poproszony o udział w badaniach ewaluacyjnych (np. ankieta, wywiad, wizyta) prowadzonych przez osoby wyznaczone przez Organizatorów. 

7.    W przypadku realizowania projektu niezgodnie z par. 4 regulaminu, Koordynatorzy Programu zastrzegają sobie prawo do odmowy podjęcia w przyszłości współpracy w jakiejkolwiek formie z Opiekunem/Opiekunką, który/a dany projekt realizował/a i/lub do poinformowania o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły lub placówki. 

8.    W przypadku braku możliwości wywiązania się przez Opiekuna/Opiekunki z zobowiązań, o których mowa w regulaminie we wskazanych terminach ze względów losowych, jest on zobowiązany/a przed ich upływem poinformować o tym koordynatora/koordynatorkę Programu i wnieść o przedłużenie terminu. W przeciwnym razie brak działania ze strony Opiekuna/Opiekunka traktowany/a będzie jako rezygnacja z udziału w Programie. 

9.    Opiekun/ka jest zobowiązany/na do zebrania od rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich członków Grupy Projektowej zgód na przetwarzanie danych osobowych zg. ze wzorem z załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu.

10.    Uczestnicy/Uczestniczki zobowiązują się do informowania, że projekt jest realizowany w ramach Programu Młody Obywatel, który jest wspólnym przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundacji BGK. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego działania. 

11.    Do zadań CEO należą w szczególności: 


•    przekazanie uczestnikom/uczestniczkom Programu pakietu materiałów dydaktycznych, stałe wsparcie metodyczne i merytoryczne podczas realizacji Programu w szkole/instytucji; 
•    aktualizowanie strony internetowej Programu przez cały okres jego trwania;
•    stały kontakt z uczestnikami/uczestniczkami za pośrednictwem strony internetowej, poczty e-mail oraz strony na portalu Facebook; 
•    organizowanie szkoleń i warsztatów stacjonarnych dla Opiekunów/Opiekunek i młodzieży wspierających prace nad projektem; 
•    zapewnienie pomocy merytorycznej i metodologicznej w pracy nad projektem; 
•    rozesłanie dyplomów potwierdzających udział w Programie po jego zakończeniu;
 

§ 5 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1.    Wszystkie materiały przekazane Opiekunom i Opiekunkom/Grupom Projektowym, jak również udostępniane przez Organizatorów, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorom programu.

2.    Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatorów w związku z Programem można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych – dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów w sposób następujący: „Copyright Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzenie materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w celach komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatorów. 

3.    W przypadku, gdy materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatorów na materiałach.

4.    Z chwilą przekazania przez Opiekuna/Opiekunkę/Grupę Projektową w ramach Programu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Opiekun/Opiekunka udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących:


1)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
2)    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, 
3)    w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia mobilne).

5.    Licencja obejmuje także: 


1)    zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań; 
2)    zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;
3)    upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;

6.    Opiekun/Opiekunka oświadcza, że: 


1)    nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich; 
2)    przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorom Licencji w zakresie określonym w Umowie. Opiekun/Opiekunka zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Opiekun/Opiekunka zobowiązany/a jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatorów (za pośrednictwem Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej) w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.    W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 5 li. a i b, oświadczeń, Organizatorzy może zawiesić udział Opiekuna/Opiekunki w Programie do czasu wyjaśnienia.

8.    Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do utworu/przedmiotu praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu/przedmiotu praw pokrewnych.

 

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

2.    Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.

3.    Opiekunowie/Opiekunki i członkowie/członkinie Grup Projektowych (rodzice lub opiekunowie/opiekunki prawni/e w przypadku niepełnoletnichczłonków/członkiń Grupy Projektowej) Programu podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Programie.

4.    Wypełnienie i zatwierdzenie Formularza Zgłoszeniowego przez Opiekuna/Opiekunkę stanowi zgodę na przetwarzanie przez CEO swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO.

5.    Organizatorzy przetwarzają dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres instytucji, w której pracuje Opiekun/Opiekunka.

6.    Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.


§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej Koordynatorów Programu: obywatel@ceo.org.pl lub na adres pocztowy CEO: ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: Uwagi do regulaminu Programu Młody Obywatel.

2.    CEO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników Programu poprzez przesłanie informacji o zmianie 
za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Programu.

3.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

 

Załącznik nr 1 Wzór zgody na udostępnienie danych CEO i przetwarzanie danych przez CEO

Ja, …………………………………………………………<imię i nazwisko rodzica lub opiekuna/opiekunki prawnego/ej> niżej podpisany zapoznałem się z Regulaminem Programu Edukacyjnego Młody Obywatel. Czyli jak wyjść z działaniami poza szkołę? ROK SZKOLNY 2016/2017, SEMESTR LETNI
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka ……………………………………… <imię, nazwisko, szkoła, klasa, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy> przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej do celów wskazanych w ww. Regulaminie, w zakresie określonym w ww. Regulaminie.


                
Miejscowość, dnia                      Podpis rodzica lub opiekuna/opiekunki prawnego/ej

 

Załącznik nr 2 Zgoda  przedstawiciela ustawowego: rodzica lub opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej uczestniczącej w programie Młody Obywatel i oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich

Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego: rodzica/opiekuna prawnego 
...............................................................................

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego.................................................................................................. 
w związku z udziałem w programie Młody Obywatel, którego organizatorem jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10 oraz Fundacja BGK z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas projektu mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Fundacji CEO (www.ceo.org.pl, www.mlodyobywatel.ceo.org.pl) oraz Fundacji BGK (www.fundacjabgk.pl), wykorzystane w materiałach informacyjnych i promocyjnych Fundacji CEO i Fundacji BGK (publikacje, internet, w tym media społecznościowe). 

W przypadku,  gdy w wyniku realizacji  działań edukacyjnych w ramach programu dojdzie do powstania utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz.  631, ze zm.), udzielam Fundacji CEO i Fundacji BGK nieodpłatnie, pełnej niewyłącznej licencji do utworu na czas nieoznaczony  i bez ograniczeń terytorialnych, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji: 
1.     utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką i w dowolnej formie oraz w dowolnej liczbie egzemplarzy, a także ich rozpowszechnianie, 
2.     wprowadzanie do pamięci komputerów,
3.     wprowadzanie i udostępnianie w sieci Internet, Intranet i innych sieciach komputerowych. 

Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne.

Miejscowość, data           

Podpis

 

 

 

Poniżej wersja do pobrania regulaminu programu w semestrze zimowym i letnim 2016/2017.